Zasady, których muszą przestrzegać członkowie zarządu w P.S.A.

Wszystkie czynności względem członków zarządu (powoływanie, odwoływanie, zawieszanie) dokonywane są na drodze uchwały akcjonariuszy.

Zawieszenie członka zarządu może nastąpić po wystąpieniu ważnego powodu.

Jakich zasad muszą przestrzegać członkowie zarządu?
– staranne wykonywanie obowiązków oraz dochowanie lojalności wobec spółki
– prowadzenie spraw spółki
– zapobieganie konfliktu interesów oraz dbanie o sprawiedliwe rozstrzygnięcie wszelkich zaistniałych sporów
– dochowanie tajemnicy w zakresie spraw spółki, również po wygaśnięciu mandatu
– członek zarządu nie może bez zgody spółki prowadzić konkurencyjnych interesów ani występować w innej spółce jako wspólnik lub członek organu
– przestrzeganie wyznaczonego przez zapisy umowy spółki czasu trwania kadencji
– przestrzeganie czasu trwania mandatu członka zarządu

Ogólna zasada funkcjonowania prostej spółki akcyjnej mówi o tym, że wszyscy członkowie zarządu uprawnieni są do prowadzenia spraw spółki. Warto jednak zaznaczyć, że przepisy umowy spółki mogą stanowić inaczej.