Zaliczki na podatek dochodowy w formie uproszczonej, a P.S.A.

Aktualnie obowiązujące przepisy prawa dają przedsiębiorcom możliwość wpłacania zaliczek na podatek dochodowy w formie uproszczonej. Jednak warto mieć na uwadze fakt, iż mechanizm ten dotyczy nie tylko dostępnych dotychczas spółki z o.o. oraz spółki akcyjnej, ale również Prostej Spółki Akcyjnej (P.S.A.), która zgodnie z zapowiedzią pojawi się w polskim prawie w 2021 roku.

Zgodnie z zapowiedzią – P.S.A. będzie osobą prawną, która zobowiązana będzie do uiszczania podatku dochodowego od osób prawnych.

Opodatkowaniu będą podlegać będą m.in.:
– dywidendy,
– udziały w zyskach,
– inne dochody odsetkowe,
– umorzenie akcji,
– przychody z odpłatnego zbycia akcji,
– przychody z tytułu objęcia akcji w zamian za wkład niepieniężny,
– nieodpłatne świadczenia na rzecz akcjonariuszy.

W związku z tym, iż P.S.A. może osiągać dochody z różnych tytułów, będzie zobowiązana do uiszczania zaliczek na podatek dochodowy.

Na obecną chwilę istnieją dwie możliwości odnośnie wpłacania miesięcznych zaliczek w formie uproszczonej. Tym sposobem:
1. Podatnicy mają możliwość wpłacania zaliczki w wysokości 1/12 podatku należnego, który wynika z zeznania CIT-8 w poprzednim roku podatkowym.
2. Jeśli we wspomnianej wcześniej deklaracji CIT-8 nie wykazano podatku należnego, istnieje możliwość wpłacenia zaliczki w wysokości 1/12 podatku należnego, który wynika z zeznania złożonego dwa lata wcześniej.

UWAGA!
Możliwość korzystania z uproszczonego mechanizmu opłacania zaliczek nie przysługuje podatnikom, którzy:
– we wskazanych latach nie wykazali podatku należnego,
– w danym roku rozpoczęli swoją działalność.

By móc skorzystać z owej możliwości, konieczne jest zawiadomienie o tym fakcie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego. Należy to zrobić wraz z uiszczaniem pierwszej zaliczki w roku podatkowym, w którym wybrano ową formę rozliczenia.