Wypłaty z kapitału prostej spółki akcyjnej

Nowym rozwiązaniem zastosowanym w prostej spółce akcyjnej jej jest uprawnienie akcjonariuszy do dokonywania wypłat z kapitału akcyjnego. Dzięki temu wspólnikom zapewnia się możliwość pobrania dodatkowych środków z majątku spółki, poza dywidendą.

Kapitał akcyjny P.S.A. nie jest określony w umowie spółki, dzięki czemu jest elastyczny i pozwala na dokonywanie wypłat i wpłat, a co więcej zmiana wysokości kapitału akcyjnego nie musi być specjalnie sformalizowana. Dokonanie wypłaty środków z kapitału akcyjnego może nastąpić, jeśli:

  • nie doprowadzi ona do zmniejszenia kwoty tego kapitału poniżej 1 zł
  • nie doprowadzi ona do utraty przez spółkę zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych w terminie 6 miesięcy od dnia dokonania wypłaty

Wypłata z kapitału akcyjnego może jednak nastąpić dopiero po wpisie zmiany jego wysokości do rejestru.
WAŻNE! Zarząd lub rada dyrektorów przed dokonaniem jakiejkolwiek wypłaty zobowiązana jest do przeprowadzenia testu wypłacalności.

Każda wypłata dokonana przez akcjonariusza wbrew istniejący przepisom lub postanowieniom umowy obliguje go do zwrotu całej kwoty. Członkowie organów spółki odpowiadają za zaistniałą sytuację solidarnie wraz z akcjonariuszem.