Wypłata zysku- dywidenda w PSA

Podział i wypłata zysku w Prostej Spółce Akcyjnej, gdy zapadnie taka decyzja następuje po zakończeniu roku obrotowego w firmie, zazwyczaj pokrywa się to z początkowymi miesiącami roku kalendarzowego.

Kwota dywidendy wynika z rocznego sprawozdania finansowego i zysku, jaki osiągnęła spółka – akcjonariusze decydują, jaka część zysku zostanie przekazana na dywidendy. Kwota ta nie może  przekraczać sumy zysku za ostatni rok obrotowy + niepodzielonych zysków z lat wcześniejszych + utworzonych z zysku kapitałów rezerwowych + kwoty z kapitału akcyjnego przeznaczonego do wypłaty, pomniejszona o niepokryte straty akcje własne i kwoty na kapitały rezerwowe.

Uprawnionymi do otrzymania dywidendy są akcjonariusze posiadający akcje w dniu, w którym pojęto uchwałę o jej wypłacie. Kwota dywidendy ustalana jest proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji.