Wydłużone terminy na złożenie sprawozdania finansowego

Terminy sprawozdawcze za 2021 roku zostały wydłużone z powodu trudnej sytuacji spowodowanej pandemią COVID-19. Wielu przedsiębiorców ma problem z terminowym wykonaniem obowiązków sprawozdawczych oraz wynikających z przepisów prawa podatkowego z powodu nieobecności pracowników. Dodatkowo ustawa o Nowym Ładzie wdrożyła wiele dodatkowych obowiązków dla właścicieli firm, co uniemożliwia składanie dokumentów terminowo.

Wydłużone terminy na złożenie sprawozdania finansowego – na jakiej podstawie?

Na mocy rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2022 r. poz. 561) – zastosowanie do obowiązków dotyczących roku obrotowego kończącego się po dniu 29 września 2021 r., jednak nie później niż w dniu 30 kwietnia 2022 r., których termin wykonania nie upłynął przed dniem 31 marca 2022 r.

Terminy sprawozdawcze za 2021 rok:

Wydłużenie terminów na sporządzenie, zatwierdzenie i przekazanie sprawozdań finansowych dotyczy:

  • jednostek sektora prywatnego (z wyłączeniem jednostek nadzorowanych przez KNF – działających na rynku finansowym) oraz organizacji pozarządowych – o 3 miesiące;
  • jednostek sektora finansów publicznych – o 1 miesiąc;
  • podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe (w zakresie przekazania sprawozdania finansowego Szefowi KAS) – o 3 miesiące.