Test bilansowy w Prostej Spółce Akcyjnej

Test bilansowy w Prostej Spółce Akcyjnej pozwala na obliczenie limitu kwoty, jaka może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy. Takie działanie ma na celu zabezpieczenie płynności finansowej PSA i ochronę jej wierzycieli. Warto pamiętać, iż wypłata dla akcjonariuszy nie może doprowadzić do utraty przez PSA zdolności do terminowego regulowania zobowiązań ( do 6 miesięcy od momenty wypłaty).

Kwota do podziału przez akcjonariuszy nie może przekraczać sumy:

  • zysku za rok obrotowy,
  • niepodzielonych zysków z lat wcześniejszych,
  • utworzonych kapitałów rezerwowych (mogących być przeznaczone na dywidendę)
  • kwoty z kapitału akcyjnego przeznaczonej do wypłaty dywidendy.

Otrzymają sumę koniecznie należy pomniejszych o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty które mają być przeznaczone na kapitały rezerwowe.