Rodzaje akcji w P.S.A.

Prosta spółka akcyjna jest połączeniem dwóch spółek – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej. Z powodu tego połączenia, P.S.A. poza zasadami czy odpowiedzialnością zaczerpniętą ze spółki z o.o., pozwala na emisję akcji w celu szybkiego zebrania kapitału, jak w spółce akcyjnej. Jakie natomiast są rodzaje akcji w P.S.A.?
Akcje milczące.
Jest to rodzaj akcji, który pozwala na udział w zysku, czy pobieranie dywidend. Natomiast taki akcjonariusz nie ma nadanego prawa głosu, przez co nie może wpływać na działanie prostej spółki akcyjnej.
Akcje założycielskie.
Są to akcje, które przyznawane są wyłącznie osobom odpowiedzialnym/ uczestniczącym w założeniu prostej spółki akcyjnej. Mogą one być uprzywilejowane, natomiast traci ono ważność w wypadku, gdy założyciel zbywa akcje. Jednak nie jest to regułą.
Akcje uprzywilejowane.
Ten typ akcji wyróżnia się tym, że posiadacz posiada specjalne przywileje do szczególnych świadczeń.
Można również wyróżnić akcje inwestorskie, za wkłady pieniężne i niepieniężne; akcje pracownicze, dla pracowników oraz akcje dla doradców i współpracowników.

Akcje w prostej spółce akcyjnej mają formę zdematerializowanej, czyli nie mają postaci fizycznego dokumentu. Muszą one być zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy.