Podział zysku w P.S.A.

Sposób wypłaty zysku w Prostej Spółce Akcyjnej (P.S.A.) został opracowany na wzór rozwiązania stosowanego w tradycyjnej spółce akcyjnej. Warto zatem zagłębić się w tym temacie, aby wszystko stało się jasne.

Kto i kiedy ma możliwość wypłacenia zysku z P.S.A.?

Zgodnie z prawem, osobami uprawnionymi do wypłacenia dywidendy w danym roku obrotowym są akcjonariusze, którzy posiadają akcje już w dniu podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy. Jest ona bowiem rozdzielana w stosunku do liczby posiadanych przez akcjonariuszy akcji. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy przepisy prawa stanowią inaczej.

WAŻNE – kwota przeznaczona do podziału w ramach dywidendy nie może przekraczać:
– sumy zysku w ostatnim roku obrotowym,
– niepodzielonych zysków w latach poprzednich,
– kapitałów rezerwowych, które zostały utworzone z zysku,
– kwoty z kapitału akcyjnego, która została przeznaczona na wypłatę dywidendy.

Dodatkowo owa suma musi zostać pomniejszona o niepokryte straty, akcje własne, a także kwoty, które zgodnie z obowiązującą ustawą, bądź umową muszą zostać przeznaczone z zysku wypracowanego w ostatnim roku obrotowym.

W umowie spółki może znaleźć się informacja upoważniająca zarząd do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z końcem roku obrotowego. Zaliczki nie można wypłacić z kapitału akcyjnego.