Podstawy księgowości prostej spółki akcyjnej – co warto wiedzieć?

➤Czym jest prosta spółka akcyjna?

Prosta spółka akcyjna (PSA) to forma prawna, która została wprowadzona w Polsce w 2021 roku. Jest to przeznaczona przede wszystkim dla małych firm i charakteryzuje się prostotą oraz brakiem wymogu minimalnego kapitału zakładowego.

➤Podstawowe pojęcia z zakresu księgowości prostej spółki akcyjnej

W przypadku prowadzenia księgowości prostej spółki akcyjnej warto zapoznać się z podstawowymi pojęciami, takimi jak:
akcje – papiery wartościowe, które stanowią udziały w prostej spółce akcyjnej.
zysk – różnica między przychodami a kosztami prowadzenia działalności.
bilans – rachunek pokazujący sytuację majątkową i finansową spółki.

➤Księgi rachunkowe prostej spółki akcyjnej

W przypadku prowadzenia księgowości prostej spółki akcyjnej należy prowadzić następujące księgi rachunkowe:
Księgi rachunkowe – w których zapisywane są wszystkie przepływy finansowe spółki
Ewidencja Środków Trwałych i Wartości Niematerialnych i Prawnych – w której zapisywane są informacje o składnikach majątku trwałego oraz wartościach niematerialnych i prawnych spółki.

➤Obowiązki księgowe prostej spółki akcyjnej

Prosta spółka akcyjna jest zobowiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz do składania sprawozdania finansowego. Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w kapitale własnym. Prosta spółka akcyjna jest również zobowiązana do opłacania podatku dochodowego od osób prawnych oraz do prowadzenia ewidencji podatkowej VAT.

 

Prowadzenie księgowości prostej spółki akcyjnej wymaga zapoznania się z podstawowymi pojęciami i obowiązkami oraz prowadzeniem odpowiednich ksiąg rachunkowych i ewidencji. Ważne jest również regularne składanie sprawozdania finansowego oraz opłacanie podatków. Dzięki temu możliwe jest zachowanie prawidłowości w prowadzeniu księgowości i uniknięcie ewentualnych błędów czy nieprawidłowości. Pamiętajmy, że prowadzenie księgowości w spółce akcyjnej wymaga również zachowania tajemnicy służbowej i ochrony danych osobowych oraz spełnienia wymogów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony informacji. W razie potrzeby warto również skorzystać z usług biura rachunkowego, które pomoże w prowadzeniu księgowości i zapewni profesjonalne doradztwo.

 

ksiegowosc-prostej-spolki-podstawy

 

ksiegowosc-prostej-spolki-akcyjnej-pomoc-kontakt