Podatki w Prostej Spółce Akcyjnej

Proste Spółki Akcyjne podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych CIT.

Podatek ten występuje w dwóch stawkach:
a) standardowa 19%,
b) obniżona 9% ( dotyczy małych podatników, których roczny przychów za poprzedni rok obrotowy nie przekracza 2 miliony euro brutto).

Niższa czyli preferencyjna stawka CIT 9% dotyczy przychodów z działalności operacyjnej spółki, zyski kapitałowe opodatkowane będą natomiast 19% stawką podatku CIT. Prosta Spółka akcyjna może także korzystać z wielu ulg podatkowych np. ulga IP BOX (opodatkowanie wynosi 5%).

Dywidendy wypłacane wspólnikom którzy są osobami fizycznymi w Prostej Spółce Akcyjnej opodatkowane są zryczałtowanym podatkiem dochodowym wynoszącym 19% osiągniętego dochodu.
Dywidend wypłacane przez Prostą Spółkę Akcyjną innym osobom prawnym mogą zostać zwolnione z opodatkowania, jeśli posiada on min. 10% akcji w kapitale zakładowym PSA oraz zadeklarował, że będzie je posiadał przez min. 2 lata.