Podatek PCC w Prostej Spółce Akcyjnej

Podatek PCC to podatek od czynności cywilnoprawnych których zakres ustanowiony jest w ogólnodostępnym wykazie. Podatnikiem podatku PCC  są osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej, które są stronami czynności cywilnoprawnych. Płatnikami podatku są Notariusze, którzy pobierają go od czynności Notarialnych i przekazują organowi podatkowemu.

Podatkowi PCC w spółkach kapitałowych podlega umowa spółki (wniesienie wkładów) oraz jej zmiana ( podwyższenie kapitału) i od tych czynności płacona jest 0,5% stawka podatku.

Prosta Spółka Akcyjna mimo, iż należy do spółek kapitałowych obecnie przez niedostosowanie definicji w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem.

Zawarcie umowy PSA, podjęcie uchwały o emisji nowych akcji w Prostej Spółce Akcyjnej czy zmiana umowy Prostej Spółki nie będzie podlegać pod obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych.