P.S.A. – obrót akcjami

W przypadku akcji Prostej Spółki Akcyjnej, nie będą miały one postaci materialnej, jak również nie będą mogły być zbywane w formie dokumentowej (pod rygorem nieważności). Dokumentowa forma dokonywania czynności prawnych do polskiego porządku prawnego została wprowadzona w 2016 roku i jest odpowiednia w przypadku składania oświadczeń woli, używając do tego zarówno nośników informacji, jak również sposobów komunikowania się.

Efektem tych przepisów jest to, iż akcje Prostej Spółki Akcyjnej będą mogły zostać zbyte, jak również obciążone za pomocą oświadczeń woli utrwalanych oraz przekazywanych na odległość przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Nie będzie konieczności wydawania dokumentu akcji, ani poświadczania podpisów, które są składane w imieniu stron przez notariusza.

Mając na uwadze fakt, iż kapitał akcyjny spółki może zostać podniesiony mocą dotychczasowych postanowień umowy spółki, bez konieczności jej zmiany, a w przypadku składania oświadczeń woli spółki i akcjonariusza oraz podejmowania uchwał organów spółki jest zastrzeżona co najwyżej forma dokumentowa, to również emisja owych akcji będzie mogła nastąpić tylko po zastosowaniu środków komunikacji elektronicznej.

Jeśli pojawią się pytania lub wątpliwości, zachęcamy do kontaktu!