Ograniczenia zarządzania akcjami

Prosta Spółka Akcyjna daje szeroką elastyczność akcjonariuszom głownie w zakresie niestandardowych zapisów umowy spółki. W umowie Prostej Spółki akcjonariusze mogą ograniczyć m.in. swobodę zarządzania akcjami. O rodzajach akcji pisaliśmy w poprzednich publikacjach.

Występują ogólne modele np. zgody spółki na rozporządzenie akcjami oraz umownego prawa pierwszeństwa pochodnego nabycia akcji czy ograniczenia/ wyłączenia wstąpienia do spółki spadkobierców zmarłych akcjonariuszy. Zapisy te można w znacznej części modyfikować w umowie spółki.

Wymóg zgody spółki na zbycie akcji objętych w zamian za każdy rodzaj wkładu w czasie, gdy wkład ten nie został wniesiony w całości zabezpiecza interesy spółki i pozostałych akcjonariuszy. PSA najczęściej odmawia zgody na zbycie niepokrytych akcji.

Umowne prawo pierwszeństwa pochodnego nabycia akcji dotyczy sytuacji, gdy akcjonariusz zbywający składa pozostałym akcjonariuszom ofertę nabycia jego akcji.

Akcjonariusze mogą odmówić wstąpienie do PSA spadkobiercy zmarłego akcjonariusza, jednak wiąże się to z udzieleniem rekompensaty finansowej.