Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych

Jakie zmiany wprowadzi nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych? Na co powinni zwrócić uwagę przedsiębiorcy?

1. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WOBEC RADY NADZORCZEJ
Zgodnie z art. 3801 k.s.h. Zarząd zobowiązany będzie do udzielenia radzie nadzorczej informacji określonych informacji w Kodeksie Spółek Handlowych. Na przedsiębiorców, którzy nie będą przekazywać rzetelnych oraz uczciwych informacji może zostać nałożona kara grzywny od 20 000 do 50 000 złotych albo nawet kara ograniczenia wolności. W stosunku do osoby, która działała nieumyślnie, grzywna ma wynosić od 6 000 do 20 000 złotych.

2. KONTROLA RADY NADZORCZEJ NAD MAJĄTKIEM SPÓŁKI
Projekt zakłada rozszerzenie kompetencji rady nadzorczej w zakresie wzmocnienia jej kontroli nad majątkiem spółki.
Dodatkowo radzie nadzorczej zostaną przyznaną uprawnienia do komitetów rady nadzorczej, które miałyby się składać z jej członków oraz powoływania niezależnego doradcy rady nadzorczej.

3. SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ
Zgodnie z nowelizacją przepisów zostaną poszerzone obowiązki sprawozdawcze wobec wspólników i akcjonariuszy poprzez wprowadzenie obowiązku składania corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy.

 

Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych – czy usprawni funkcjonowanie spółek? Niebawem przedsiębiorcy przekonają się o skutkach zmian w Kodeksie Spółek Handlowych.