Mechanizmy chroniące wierzycieli w PSA

Jakie w prostej spółce akcyjnej występują mechanizmy mające na celu ochronę wierzycieli? Dlaczego prosta spółka akcyjna może okazać się właściwym rozwiązaniem dla przyszłych przedsiębiorców?

Mechanizmy chroniące wierzycieli w PSA – prosta spółka akcyjna

1. Ograniczona możliwość wypłat środków spółki na rzecz akcjonariuszy

Przyjęto zasadę, że wypłata na rzecz akcjonariuszy nie może powodować utraty przez spółkę
zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych w terminie sześciu miesięcy od dnia dokonania wypłaty.

2. Obowiązek oszczędzania

Obowiązkowe zasilanie kapitału akcyjnego na pokrycie przyszłych strat spółki:
→ 8% rocznego zysku do momentu, gdy kapitał akcyjny nie osiągnie co najmniej 5% sumy zobowiązań spółki wynikającej z ostatniego rocznego sprawozdania finansowego

3. Transakcje z akcjonariuszami, spółkami z nimi powiązanymi oraz zależnymi lub kontrolującymi akcjonariuszy muszą przebiegać na zasadach rynkowych

Wymóg wartości godziwej, świadczenia spełnianego przez spółkę oraz wymóg adekwatnego świadczenia wzajemnego

4. Członek zarządu ponowi odpowiedzialność za szkodę spowodowaną nieodpowiednim wykonaniem obowiązków
5. Członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za zobowiązania spółki (w przypadku, gdy egzekucja z majątku spółki jest bezskuteczna)