Kto odpowie za długi PSA?

Jedną z zasad Prostej Spółki Akcyjnej jest to, iż za zobowiązania spółka odpowiada swoim własnym majątkiem. Akcjonariusze spółki nie muszą więc martwić się, że będą musieli pokryć zobowiązania spółki swoim prywatnym majątkiem. Wspólnicy lub akcjonariusze w spółce z o.o. lub spółce akcyjnej również nie odpowiadają za jej długi prywatnym majątkiem. Okazuje się, że jest to jedna z elementarnych zasad wyznaczająca status spółki kapitałowej, odróżniająca spółki kapitałowe od osobowych. 

Zasadę braku odpowiedzialności za długi przyjęto też w Prostej Spółce Akcyjnej. Jest to kluczowy element każdej spółki kapitałowej, więc należało również wprowadzić go w P.S.A.

Akcjonariusze w Prostej Spółce Akcyjnej są odpowiedzialni wobec spółki za uzupełnienie wkładu przyrzeczonego na pokrycie akcji, który nie został wpłacony. Dodatkowo akcjonariusze ponoszą odpowiedzialność wobec P.S.A. za zwrot ewentualnych bezprawnych wypłat. W przypadku likwidacji, środki pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji muszą zostać w pierwszej kolejności przeznaczone na zaspokojenie wierzycieli, a dopiero później podzielone wśród akcjonariuszy. Akcjonariusze po swojej stronie mają jedynie ryzyko utraty wniesionych wkładów na pokrycie kapitału.