Kto nie może być członkiem rady nadzorczej w P.S.A.?

Od założycieli prostej spółki akcyjnej zależy czy rada nadzorcza zostanie powołana. Zapis powinien zostać odpowiednio sporządzony w umowie spółki, aby dokładnie regulować zasady działania tego organu.

Rada nadzorcza składa się z co najmniej trzech członków, którzy muszą stosować się do zasad:
– staranności wykonywanych obowiązków
– lojalności wobec spółki
– przestrzegania tajemnicy przedsiębiorstwa.

Warto podkreślić, że na członkach rady nadzorczej nie ciąży zakaz konkurencji.

Kto nie może być członkiem rady nadzorczej w P.S.A.?
– osoba pełniąca jednocześnie funkcję członka zarządu, prokurenta, likwidatora oraz kierownika oddziału lub zakładu;
– osoba odpowiedzialna za sprawy finansowe P.S.A (dyrektor finansowy, księgowy, osoby prowadzące księgowość podmiotu);
– pracownik spółki;

Zadania rady nadzorczej:
– stały nadzór nad działalnością spółki
– ocena rzetelności sprawozdań zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego
– podział obowiązków członków rady nadzorczej
– badanie dokumentów spółki
– dokonywanie rewizji stanu majątku spółki