Kompletny wniosek rejestracyjny Proste Spółki Akcyjnej

Założenie Prostej Spółki akcyjnej to proces składający się z kilku etapów. Pierwszym i podstawowym z nich jest zgromadzenie wszelkich niezbędnych dokumentów i danych, gdyż posiadając wszelkie informacje można szybko i sprawnie przeprowadzać rejestracja P.S.A. Co powinien zawierać kompletny wniosek rejestracyjny P.S.A.?

Wniosek rejestracyjny P.S.A. powinien zawierać 3 elementy: dane obowiązkowe, dodatkowe informacje oraz  załączniki.

Do grupy danych obowiązkowych we wniosku rejestracyjnym P.S.A. można zaliczyć:
nazwę i siedzibę spółki, kody PKD, informacje o wkładach w tym niepieniężnych, czas trwania spółki, dane akcjonariuszy/zarządu/rady dyrektorów, liczbę akcji z określeniem np. uprzywilejowania, określenie okoliczności przyznawania szczególnych uprawnień.

Dodatkowymi informacjami, jakie warto zawszeć we wniosku o rejestrację prostej spółki akcyjnej w KRS są m.in:
oznaczenie jedynego akcjonariusza (jeśli P.S.A. jest jednoosobowa), data zakończenia pierwszego roku obrotowego, informację o upoważnieniu zarządu do emisji warrantów subskrypcyjnych, informację o maksymalnej liczby akcji warunkowej emisji, informację o możliwości emisji obligacji zamiennych i przyznawaniu akcji, informację o wykonywaniu działalności przez spółkę wraz z innymi podmiotami (umowa spółki cywilnej).

Załączniki, które muszą stanowić część wniosku o wpis P.S.A. do KRS:
umowa spółki, oświadczenie o wysokości kapitału akcyjnego, oświadczenie o pokryciu wkładów zgodnie z założeniami umowy spółki, wniosek powołania składu osobowego członków zarządu, lista z adresami do doręczeń członków zarządu, dane wraz z siedzibą i adresem do doręczeń jednego akcjonariusza ( w przypadku jednoosobowej Prostej Spółki), lista z nazwiskami akcjonariuszy i wyszczególnieniem posiadanych akcji (seria i numer), zgoda reprezentantów spółki na powołanie i ich adresy do doręczeń, dowód dokonania opłaty rejestracyjnej do KRS i MSiG.