Jak prowadzić rejestr akcjonariuszy?

Podmioty, prowadzące rejestry akcjonariuszy Prostej Spółki Akcyjnej będą zobowiązane do zapewnienia zgodności liczby akcji zarejestrowanych w rejestrze z liczbą wyemitowanych akcji oraz do dokonywania wpisów zmian danych, zawartych w tym rejestrze. Wybór przedmiotu, sprawującego opiekę nad rejestrem, będzie wymagał podjęcia stosownej uchwały walnego zgromadzenia. 

W rejestrze należy wskazać następujące informacje:

 • dane o firmie,
 • siedziba i adres spółki,
 • oznaczenie sądu rejestrowego,
 • numer KRS,
 • data zarejestrowania spółki,
 • data emisji akcji,
 • seria i numer aukcji,
 • rodzaj danej akcji i uprawnienia szczególne z nią związane,
 • nazwiska i imiona akcjonariuszy, a także ich adresy,
 • ograniczenia co do rozporządzenia akcjami,
 • wzmianka o tym, czy akcje zostały pokryte w całości. 

Rejestr akcjonariuszy będzie jawny dla spółki i każdego akcjonariusza, co oznacza, że podmioty będą miały pełne prawo dostępu do zawartych w nim danych. Przy czym pozyskanie tych informacji będzie musiało odbyć się za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rejestr.